Apostolicum

Vandaag klonk het apostolicum in dit gastvrije tafereel.

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.Ik geloof in den Heilige Geest.Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;vergeving der zonden;wederopstanding des vleses;en een eeuwig leven.Amen

Comments

Comments are closed.

You may also like